Disclaimer

 

Algemeen

Met uiterste zorg en aandacht stelt Queen Beads deze website samen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.  De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van de informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Queen Beads of haar licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker heeft, conform voorgenoemde rechten, wettelijk geen toestemming deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Queen Beads wordt onderzocht of geanalyseerd. Queen Beads draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.  Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Queen Beads aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Queen Beads behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Geen aansprakelijkheid

Deze pagina is niet bedoeld om diagnoses te doen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. De reacties en informatie hier gepost door de lezers en administrators van deze website is geenszins bedoeld als vervanging van medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen. Queen Beads spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Queen Beads kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijst Queen Beads de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Queen Beads wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of Queen Beads zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Disclaimer (English)

Use the products of Queen Beads with knowledge and caution. Before using, please learn about warnings for usage (including dosages, usage frequency and application methods) either through the many available resources or consult with a doctor. Keep away from children, eyes, mucous membranes, open flames & treasured surfaces. If you are receiving treatment for any condition, check with your health-care professional before attempting to self-treat with gemstones.  All information presented is provided as a guideline & we do not warrant its accuracy. Information provided is based on research and data that we believe to be reliable at this time. Statements regarding health conditions are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Should you have any questions or concerns, please consult with a trusted healthcare professional before taking or using any of our products. Each person is different, and the way you react to a particular product may be significantly different from other people.  Please remember when reading anything on Queen Beads' website/blog/socials that Queen Beads is not a doctor nor a trained healthcare professional. The information that Queen Beads is providing is meant for informational purposes only and you should not rely only on the information provided on this website if you have a serious health issue. In case of a serious injury or other issue, please consult a trained professional.  Queen Beads is not a licensed physician and can’t diagnose or prescribe medications for you. Information on this website/blog/socials has not been evaluated by the Food & Drug Administration (FDA) and products referred to are not intended to or guaranteed to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.